Loader image
Loader image
Back to Top

REGULAMIN SERWISU

§1 CEL SERWISU I REGULAMINU

1. Celem serwisu jest udostępnienie osobom fizycznym gry internetowej typu MMO polegającej na wirtualnym rozwoju kariery postaci skoczka narciarskiego.

2. Serwis jest prowadzony przez Usługodawcę w imieniu własnym.

3. Regulamin określa w szczególności:

a. zasady korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem www.skijumpsimulator.com;

b. zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz wynikające z nich obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców;

c. zakres odpowiedzialności Usługodawcy;

d. obowiązki Usługobiorcy;

e. zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną.

§2 DEFINICJE TERMINÓW

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Administrator Serwisu – osoba fizyczna, która administruje Serwisem oraz Kontem Usługobiorcy. W zakresie uprawień tej osoby w szczególności znajduje się zarządzanie kontami i uprawnieniami użytkowników, konfiguracje systemów, dbanie o bezpieczeństwo systemu i danych, nadzorowanie, wykrywanie i eliminowanie nieprawidłowości, dbanie o przestrzeganie regulaminu i egzekwowanie naruszania jego postanowień;

2. Forum Gry – struktura informacyjna, służąca do wymiany informacji pomiędzy Usługobiorcami dotyczącymi korzystania z Gry.

3. Gra – platforma informatyczno-informacyjna, składająca się w szczególności z aplikacji do prowadzenia rozgrywek w trybie MMO o nazwie „Ski Jump Simulator” zamieszczoną w szczególności pod adresem internetowym www.skijumpsimulator.com;

4. Konto – osobisty panel Usługobiorcy, powstający przez prawidłowa Rejestrację umożliwiający korzystanie z Usług wymienionych w Serwisie;

5. Konto Ogólne – Konto w ramach którego Usługobiorca korzysta z Gry;

6. Konto VIP – Status Konta uzyskiwany przez Usługobiorcę poprzez odpłatne nabycie Monet VIP. Posiadanie Konta VIP upoważnia Usługobiorcę do korzystania w ramach tego Konta z dodatkowych funkcji wskazanych w Regulaminie;

7. Login – unikalna i indywidualna nazwa Usługobiorcy nadawana podczas procesu Rejestracji w momencie zakładania nowego Konta;

8. Monety VIP – wirtualne (niefizyczne) punkty o charakterze specjalnym umożliwiające Usługobiorcy nabycie dodatkowych uprawnień związanych z mechaniką gry, w szczególności Konto VIP, wirtualne pieniądze oraz Skoki Rankingowe. Monety VIP można zdobyć lub uzyskać w grze za aktywność.

9. Rejestracja – procedura zakładania Konta w Serwisie;

10. Regulamin – niniejszy Regulamin;

11. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.skijumpsimulator.com;

12. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie Usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

13. Technologia plików „cookies” – proces polegający na zapisywaniu w pamięci systemów informatycznych osób odwiedzających Serwis plików z informacjami służącymi do personalizacji usług Serwisu dla danej osoby oraz z informacjami służącymi statystykom ruchu w Serwisie;

14. Usługa – wszelkie działania świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy;

15. Usługobiorca – osoba fizyczna która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i która zaakceptował Regulamin Serwisu;

16. Usługodawca – Jarosław Jasiński, ul. Kochanowskiego 1, 64-630 Ryczywół, e-mail: [email protected]; telefon: 506-940-237

§3 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu umożliwia korzystanie Usługobiorcy z Gry.

2. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

3. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Regulamin przez zawarciem umowy o świadczenie usług droga elektroniczną poprzez umieszczenie go na stronie internetowej www.skijumpsimulator.com pod linkiem „Regulamin” www.skijumpsimulator.com/regulamin.

4. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Regulamin na żądanie Usługobiorcy w celu jego pozyskania, utrwalenia i odtworzenia.

§4 WARUNKI ZAWARCIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu przez Usługobiorcę, po podaniu informacji niezbędnych do Rejestracji w Serwisie oraz wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Do zawarcia umowy konieczne jest posiadanie konta w Serwisie, o którym mowa w § 5 ust. 72.

2. Zawarcie umowy jest dobrowolne.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo umieszczania w Serwisie treści reklamowych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na Serwisie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich w granicach wynikających z art. 14 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§5 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGA ELEKTRONICZNĄ

1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

2. Usługi obejmują:

a. Nieodpłatne korzystanie z Gry w ramach konta Ogólnego;

b. Korzystanie z forum internetowego Gry;

c. Możliwość uzyskania Monet VIP za różne formy aktywności związanej z grą.

3. Prawidłowe korzystanie z Usług jest uzależnione od łącznego spełnienia po stronie Usługobiorcy co najmniej następujących wymagań technicznych:

a. Urządzenie wraz z oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron WWW, w szczególności przeglądarka internetowa Internet Explorer 10 lub nowszy, Firefox 14.10 lub nowszy, Google Chrome 10 lub nowszy obsługującymi technologię plików „cookies” oraz włączoną obsługą Java Script i dokumentów HTML;

b. dostęp do sieci Internet;

c. aktualny system operacyjny;

d. dostęp do poczty elektronicznej.

4. Spełnienie niektórych wymagań technicznych określonych w § 5 ust. 3 może wiązać się z koniecznością poniesienia opłat, w szczególności uzyskanie dostępu do sieci Internet. Wszystkie koszty związane ze spełnienie wymagań technicznych obciążają Usługobiorcę.

5. Usługobiorca ma obowiązek rejestracji w Serwisie w celu korzystania z Usług.

6. Warunkiem dokonania Rejestracji jest akceptacja Regulaminu i podania danych osobowych wskazanych w §5 ust. 7 Regulaminu.

7. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna i następuje poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie skijumpsimulator.com w sposób zgodny z jego treścią. Dane wymagane do prawidłowej Rejestracji to: Login, hasło, adres poczty elektronicznej oraz wybór serwera na którym Usługobiorca będzie korzystał z usługi. Po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego do Usługobiorcy zostanie wysłany e-mail potwierdzający dokonanie Rejestracji w Serwisie. Potwierdzenie e-maila nie jest konieczne aby Usługobiorca otrzymał dostęp do osobistego Konta w Serwisie.

8. Wszystkie Konta w Serwisie stanowią własność Usługodawcy.

9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych, niepełnych bądź nieaktualnych danych podczas rejestracji w Serwisie.

10. Jeden Usługobiorca może posiadać w Serwisie wiele Kont.

§6 ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZĄ

1. Oferowana w Serwisie Gra Ski Jump Simulator jest grą internetową typu MMORPG rozgrywaną przy pomocy przeglądarki Internetowej. Usługobiorca wciela się w wirtualną postać skoczka narciarskiego przez co uzyskuje możliwość rywalizacji z innymi Usługobiorcami z całej Polski w czasie rzeczywistym. W miarę uczestnictwa w Grze Usługobiorca ma możliwość rozwinięcia umiejętności własnego skoczka, w szczególności poprzez zakup wirtualnego sprzętu czy też kontrolowanie jego umiejętności poprzez codzienny trening.
W Grze funkcjonują statystyki określające najlepszych i najsłabszych zawodników. Celem Gry jest osiągnięcie jak najwyższego miejsca w ogólnym rankingu wszystkich graczy i wygranie Pucharu Świata oraz jednego z sześciu oferowanych Turniejów.

2. Korzystanie z Gry jest możliwe w ramach posiadania Konta:

a. Ogólnego bezpłatnego;

b. Konta VIP – konta nabywanego za wirtualne Monety VIP;

3. Monety VIP można zdobyć za różnorodne aktywności w grze.

4. Usługodawca w ramach Gry udostępnia usługobiorcy w szczególności jej następujące funkcje:

a. prowadzenie konwersacji online (czat) w ramach gry z innymi Usługobiorcami;

b. gromadzenie wirtualnych pieniędzy w ramach wirtualnego banku;

d. rozwój oraz pracę nad skoczkiem poprzez rozwijanie własnych umiejętności skoku narciarskiego na jednej z pięciu dostępnych skoczni;

e. dostęp i lokowanie Usługobiorcy w rankingach najlepszych graczy;

f. wirtualne podróże do jednej z sześciu skoczni w celu osiągniecia wyników na najważniejszych skoczniach narciarskich;

g. dostęp do wirtualnego warsztatu, w którym możliwy jest zakup wirtualnego wyposażenia skoczka w akcesoria takie jak kombinezon, narty, gogle, kask i inne;

h. wgląd w statystyki wykreowanego skoczna i możliwość monitorowania jego parametrów takich jak poziom zakupionego sprzętu, statystyki najlepszych skoków, liczba udanych skoków, zdobyte punkty w rankingach i inne;

i. dostęp do kariery skoczka i uzyskanych osiągnięć w postaci zdobytych medali i tytułów;

j. dostęp do pięciu różnych Turniejów narciarskich, w których można brać udział.

5. Korzystanie z Serwisu w ramach Konta VIP obejmuje wszystkie możliwości wskazane w §6 ust. 4 pkt. a-k, a także, w szczególności:

a. dostęp do skoczni specjalnej Pekin 2030;

b. dostęp do specjalnego Turnieju 6 skoczni;

c. obniżenie kosztu rozwoju sprzętu o 25%;

d. wyższe o 5% nagrody za zdobycie medalu, tytułu i pobicia rekordu skoczni;

e. oznaczenie w grze loginu Usługobiorcy kolorem złotym oraz dodanie do niego znaczka VIP w rankingach.

§7 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU I ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Usługobiorca zobowiązany jest powstrzymać się od wszelkich działań mogących utrudnić dostęp do Serwisu innym Usługobiorcom oraz działań zakłócających lub uniemożliwiających funkcjonowanie Serwisu.

2. Usługobiorca może wykorzystywać Usługi dostarczane przez Usługodawcę wyłącznie w celach zgodnych z powszechnie obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami.

3. Zakazuje się publikowania przez Usługobiorcę treści o charakterze niezamówionej informacji handlowej (spamu), reklamowej, bezprawnym, w szczególności nieobyczajnych, obraźliwych, nieprawdziwych, wulgarnych, wzywających do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym, etnicznym, orientacji seksualnej, czy też propagujących przemoc, treści o charakterze politycznym, łamiących prawo autorskie, ustawę o ochronie danych osobowych, a także takich, co do których zachodzi podejrzenie, że naruszają dobra osobiste osób trzecich;

4. Usługobiorca ponosi pełnią odpowiedzialność za wszelkie materiały, treści, zdjęcia i grafiki, które umieści w Grze, treści wypowiedzi na forum Gry oraz wysyłanych wiadomości do innych Usługobiorców.

5. Zakazuje się publikowania w Serwisie treści oraz materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania Usługobiorca nie jest uprawniony.

6. W przypadku wykrycia błędu w Grze, Usługobiorca zobowiązuje się do niewykorzystywania go i nieprzekazywania innym Usługobiorcom zdobytych przez siebie informacji na jego temat w celu nieuczciwego uzyskania jakichkolwiek korzyści. Usługobiorca zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania Usługodawcy o wykrytym błędzie.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do decyzji o usunięciu treści jeżeli naruszają niniejszy Regulamin lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowego zaprzestania świadczenia Usług.

10. W przypadku naruszenia zasad korzystania z Serwisu Usługodawca ma możliwość zawieszenia konta Usługobiorcy na okres niezbędny do wyjaśnienia okoliczności będących przedmiotem zawieszenia. Termin ten nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych. W trakcie zawieszenia konta dokonywanie wpłat nie będzie możliwe. Informacja o zawieszeniu będzie przekazana na adres mailowy Usługobiorcy.

11. W szczególnych przypadkach termin wskazany w § 7 ust. 10 może zostać wydłużony do 30 dni jeżeli jest to niezbędne do wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy.

12. Usługodawca ma prawo do natychmiastowego, bez uprzedniego powiadamiania Usługobiorcy, ograniczenia lub zablokowania dostępu do Serwisu w przypadku powzięcia podejrzenia, że doszło do zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu funkcjonowania Serwisu.

13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek umowy oraz stosunki prawne pomiędzy Usługobiorcami jak i za wzajemne działania pomiędzy nimi wynikające z rozgrywki.

14. W przypadku naruszenia zasad korzystania z Serwisu Usługodawca w celu wyegzekwowania przestrzegania tych zasad ma prawo do stosowania wskazanych w regulaminie sankcji w stosunku do Usługobiorcy.

§8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Do przetwarzania danych osobowych stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w związku z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) oraz postanowienia Regulaminu.

2. Usługodawca będzie przetwarzał następujące dane Usługobiorcy:

a. adres poczty elektronicznej e-mail;

b. login;

3. Dane, o których mowa w § 7 ust. 2 są udostępnione dobrowolnie i przetwarzane wyłącznie w związku z korzystaniem z Usług.

4. Usługobiorca wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze lub innym używanym przez niego urządzeniu telekomunikacyjnym plików typu „Cookies” niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usługi przez Usługodawcę.

5. Usługobiorca może wycofać zgodę, o której mowa w §8 ust. 4 za pomocą ustawień używanej przez niego przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu telekomunikacyjnym. Cofnięcie zgody na przechowywanie przez Usługodawcę na komputerze lub innym używanym przez niego urządzeniu telekomunikacyjnym może powodować niemożność dalszego świadczenia Usług przez Usługodawcę.

6. Pliki „Cookies” są wykorzystywane przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do działania Serwisu dla zapewnienia poprawnego działania pewnych funkcjonalności Serwisu. Nie przechowują żadnych danych osobowych Usługobiorcy ani haseł w postaci jawnej.

7. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Usługodawca.

8. Administrator danych osobowych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności stosują zabezpieczenia fizyczne i programowe danych w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieuprawnionych.

9. Usługobiorca może żądać wyglądu do przetwarzanych dotyczących go danych osobowych, a także żądać ich zmiany lub usunięcia.

10. Po rozwiązaniu umowy Usługodawca może przetwarzać i przekazywać podmiotom współpracującym dane osobowe, które są niezbędne do realizowania postępowania reklamacyjnego.

§9 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Serwis w całości i w części chroniony jest prawami autorskimi, które należą do Usługodawcy. Dotyczy to wszystkich treści zamieszczanych w Serwisie przez Usługodawcę. Korzystanie z tych treści jest uwarunkowane spełnieniem wymogów zawartych w odpowiednich przepisach prawa. W celu uzyskania zgody na korzystanie z utworów należy skontaktować się z Usługobiorcom pod adresem wskazanym w §13 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

2. Prawa autorskie do materiałów zamieszczanych w Serwisie należą do Usługobiorcy. Zamieszanie ich w serwisie nie przenosi praw na Usługodawcę.

3. Usługobiorca oświadcza i gwarantuje, że materiały zamieszczane w Serwisie nie są obarczone wadami prawnymi, w szczególności nie narusza i nie będzie naruszać żadnych praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym wizerunku osób trzecich. Za zamieszczone materiały Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność.

4. Korzystanie z Usługi przez Usługobiorcę w zakresie dobrowolnego przysłanie treści do publikacji lub dobrowolnego opublikowania treści w Serwisie jest równoznaczne z udzieleniem Usługodawcy licencji niewyłącznej na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

1. Administrator Serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Usługobiorców na stronie Serwisu, w szczególności w Grze.

2. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu świadczenia Usługi jest zawarta w odpowiednich przepisach, a niniejszego Regulaminu nie należy odczytywać jako udzielającego dodatkowej gwarancji lub rozszerzania praw Usługobiorcy ponad wymogi ustawowe. W szczególności zaś Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a. problemy lub ograniczenia techniczne wynikłe z parametrów urządzeń, z których korzysta Usługobiorca, a które uniemożliwiają Usługobiorcy poprawne korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem usług;

b. następstwa korzystania z Serwisu i usług przez Usługobiorcę w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu a także przyjętymi w tym zakresie zwyczajami;

c. zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich;

d. treść reklam produktów lub usług zamieszczanych w Serwisie oraz jakość tych produktów lub usług;

e. treści zamieszczone na stronach internetowych niebędących własnością Usługodawcy, do których hiperłącza zawarto w Serwisie;

3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz usługi udostępnione za jego pośrednictwem funkcjonowały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń. Usługodawca zastrzega, że w związku z aktualizacją danych, korekcją błędów lub podejmowaniem innych prac konserwacyjnych, w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy.

4. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami charakterystycznymi dla takiego typu usług, w szczególności możliwością zainstalowania szkodliwego oprogramowania, a także możliwość bycia narażonym na wyłudzenia haseł. A także popadnięcia w uzależnienie lub pogorszenia się stanu fizycznego lub psychicznego Usługobiorcy. Jednocześnie Usługodawca informuje, że podjął wszystkie niezbędne kroki do zminimalizowania wyżej wymienionych zagrożeń.

§12 REKLAMACJE

1. Usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną i funkcjonowanie Serwisu mogą być przedmiotem reklamacji zgłaszanych przez Usługobiorców Usługodawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub na piśmie na adres Jarosław Jasiński, ul. Kochanowskiego 1, 64-630 Ryczywół.

2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a. Oznaczenie usługobiorcy (imię, nazwisko i adres elektroniczny);

b. oznaczenie Konta którego reklamacja dotyczy;

c. przedmiot reklamacji;

d. okoliczności uzasadniające reklamacje;

3. Reklamacji nie podlegają niezawinione przez Usługodawcę wady, usterki i nieprawidłowości związane z korzystaniem z Usługi.

4. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

5. Usługodawca, rozpatrując reklamację, będzie stosować niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

6. Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana Usługobiorcy na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

7. Usługodawca informuje, że pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR), z której może skorzystać Usługobiorca.

§13 ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Usługobiorca może rozwiązać Umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym jednostronnym oświadczeniem woli poprzez złożenie takiego oświadczenia pod adresem poczty elektronicznej: [email protected] lub na piśmie na adres Jarosław Jasiński, ul. Kochanowskiego 1, 64-630 Ryczywół.

2. Usługodawca dokonuje zakończenia świadczenia Usług bezzwłocznie po otrzymaniu od Usługobiorcy wiadomości zgłaszającej chęć rozwiązania Umowy, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

3. Usunięcie Konta Usługobiorcy jest bezpowrotne i skutkuje usunięciem danych Konta Usługobiorcy z Gry.

4. Wraz z usunięciem Konta utracone zostają również wszystkie zgromadzone na tym Koncie Monety VIP.

5. Usługodawca może rozwiązać Umowę jednostronnym oświadczeniem woli ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza postanowienia Regulaminu lub jego działania są sprzeczne z dobrymi obyczajami lub gdy są szkodliwe dla Usługodawcy lub innych Usługobiorców.

§14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.

2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Usługobiorcy odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu oraz poprzez wysyłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany w formularzu rejestracji.

3. Zmiana Regulaminu daje Usługobiorcy możliwość rozwiązania Umowy. Korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem.

5. Usługobiorca oświadcza, że uzyskał wyczerpujące informacje dotyczące Usługi i Serwisu i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

6. Prawem właściwym dla oceny skutków stosowania Regulaminu jest prawo polskie. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisy prawa konsumenckiego.

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.

8. Usługobiorca udzieli Usługodawcy pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Zgłoszenia potrzeby pomocy można przesyłać na adres: [email protected].