Loader image
Loader image
Back to Top

Polityka prywatności

Szczegółowe oświadczenie o ochronie danych osobowych

W tym oświadczeniu o ochronie danych osobowych wyjaśniono, jak wszelkie podane przez Państwa informacje będą wykorzystywane do celów strony internetowej http://skijumpsimulator.com oraz jak chronimy Państwa prywatność.

1. Cel przetwarzania danych

Celem strony internetowej http://skijumpsimulator.com jest udostępnienie osobom fizycznym gry internetowej typu MMO polegającej na wirtualnym rozwoju kariery postaci skoczka narciarskiego. Za zarządzanie tą stroną internetową odpowiada firma SuperNova Interactive. Administratorem danych osobowych jest Szef Działu Bezpieczeństwa niniejszej firmy. Ze względu na fakt, że w ramach elektronicznej rejestracji gromadzi się i przetwarza dane osobowe, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych.

2. Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy i przy użyciu jakich środków technicznych?

Dane dotyczące tożsamości.

Gromadzone i przetwarzane są wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne do zarejestrowania się w serwisie http://skijumpsimulator.com. Obejmują one: login, imię i nazwisko, miasto zamieszkania oraz adres e-mail.

Informacje techniczne.

Państwa dane będą gromadzone za pośrednictwem interfejsu internetowego. Interfejs ten spełnia wymogi określone w decyzjach i przepisach Komisji dotyczących bezpieczeństwa ustanowionych przez Szefa Bezpieczeństwa. Serwer aplikacji zapisuje wyłącznie adresy IP. Adres IP jest łączony z użytkownikiem, ale nie są gromadzone żadne informacje na temat geograficznej lokalizacji użytkowników.

3. Czy wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, tym niemniej konieczne dla przesyłania Państwu pocztą elektroniczną (e-mail) informacji odnośnie funkcjonowania serwisu http://skijumpsimulator.com oraz istotnych zmian prawnych.

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przesyłania Państwu pocztą elektroniczną (e-mail) informacji odnośnie funkcjonowania serwisu http://skijumpsimulator.com, promocji marketingowej produktów własnych i usług firmy SuperNova Interactive, promocji marketingowej produktów lub usług innych podmiotów oraz istotnych zmian prawnych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda, która może być w dowolnym momencie wycofana poprzez kliknięcie w link o rezygnacji z otrzymywania wiadomości e-mail, który znajduje się w wysyłanej do Państwa korespondencji.

5. Kto ma dostęp do Państwa danych?

Zgodnie z rozporządzeniem po potwierdzeniu rejestracji udostępniony zostaję tylko login i miasto zamieszkania. Dostęp do pozostałych danych mają wyłącznie pracownicy firmy SuperNova Interactive. Dane nie są udostępniane stronom trzecim.

6. Jak chronimy Państwa dane?

Państwa dane są zapisywane w zabezpieczonej i chronionej bazie danych prowadzonej przez dostawcę usług hostingowych Globtel Internet z siedzibą w Gdańsku, którego działalność jest zgodna z decyzjami i przepisami w dziedzinie bezpieczeństwa.

7. Jak mogą Państwo sprawdzić, zmienić lub usunąć wprowadzone przez siebie dane?

W zakresie przetwarzanych danych osobowych, posiadają Państwo wszelkie uprawnienia wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [„RODO”], oraz z przepisów prawa polskiego dotyczących ochrony danych osobowych, a w tym prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mogą się Państwo sprzeciwić publikacji swoich danych osobowych, podając uzasadnione przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, oraz zażądać dostępu do swoich danych lub ich korekty w dowolnym momencie. W każdej chwili mogą Państwo zwrócić się o usunięcie swoich danych. W celu usunięcia lub modyfikacji danych mogą Państwo wysłać e-maila na adres:[email protected]

8. Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Dane osobowe są przez nas przechowywane do czasu ew. wycofania zgody na ich przetwarzanie (poprzez kliknięcie rezygnacji z otrzymywania wiadomości, która znajduje się w wysyłanych Państwu wiadomościach e-mail), oraz, po wycofaniu zgody, wyłącznie przez okres przedawnienia ew. roszczeń dotyczących przetwarzania danych.

9. Kontakt

Wszelkie pytania związane z rejestrem lub dotyczące jakichkolwiek informacji przetwarzanych w ramach tego serwisu prosimy kierować na adres e-mail: e-maila na adres:[email protected]

10. Odwołania

W razie sporów skargi można kierować do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

11. Pozostałe informacje

Uzupełnieniem niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych są oświadczenia o ochronie danych osobowych zawarte w rozporządzeniu (UE) nr 211/2011.